O Fundacji
Zarząd Fundacji składa gorące wyrazy podziękowania ofiarodawcom 1% podatku za rok 2017. W szczególności ogromne podziękowania dla ofiarodawców, którzy swój 1% przekazali poprzez następujące Urzędu Skarbowe: I i II US w Toruniu, US Włocławek, US Inowrocław, US Rypin,  US Aleksandrów Kujawski, US Golub-Dobrzyń, US Poznań oraz innych Urzędów Skarbowych.

Serdeczne wyrazy podziękowania dla darczyńców, którzy imiennie przekazali swój 1% - imienne wykazy osób Urząd Skarbowy przekazał naszej Fundacji.

Podobnie jak w latach ubiegłych wszystkie środki zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji. Pragniemy podkreślić, że Zarząd nie pobiera wynagrodzenia za pracę w Fundacji. Wszyscy pracujący wykonują swoje zadania w ramach wolontariatu.

Zgodnie ze Statutem Fundacja podejmuje zadania mające na celu wspomaganie młodzieży w kontynuacji ściezki edukacyjnej na szczeblu ponadgimnazjalnym. Wiadomo, że wykształcenie jest największym kapitałem człowieka.

Nie wszyscy jednak są w stanie sprostać wymaganiom edukacyjnym. Szczególnie dotyczy to młodzieżywłasnie na tym etapie edukacyjnym. Zdarza się, że przeróżne deficyty i kłopoty w sferze intelektualnej, emocjonalnej, zdrowotnej stanowią barierę w drodze do sukcesu edukacyjnego, którym jest uzyskanie zawodu. Musimy zdać sobie sprawę, że ucząca się młodzież, ukierunkowana na zdobycie zawodu oraz pozytywnie nastawiona do aktywności zawodowej to lepsza przyszłość dla całego społeczeństwa w Polsce.  Fundacja ”Edukacyjna szansa dla wszystkich” wspiera swoimi działaniami młodych ludzi z problemami, często z rodzin niezamożnych i małych miasteczek, w drodze do uzyskania zawodu. Oznacza to bezpieczny start w dorosłe życie.

Fundacja jest organizacją w pełni charytatywną. Zarówno Zarząd jak i Rada nie pobierają wynagrodzenia, 95% otrzymanych środków przeznaczana jest na działalność statutową tj. wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i zawodowego młodzieży. W zakresie swojej działalności organizuje zajęcia terapeutyczne - wyrównujące braki edukacyjne oraz udziela stypendia dla młodzieży kształcącej się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. Na stronie internetowej zamieszczone są sprawozdania.

Pamiętajmy, że świadome, aktywne zawodowo społeczeństwo - zwłaszcza młodzież – to również bezpieczeństwo szeroko rozumiane przez nas wszystkich. 
To lepsze jutro naszego kraju.
Zwracamy się z ogromną prośbą o pamięć i przekazanie 1% za rok 2018

Za okazane serce i hojność w imieniu podopiecznych składamy podziękowanie

Nr KRS :  0000 31 2378

"Edukacyjna szansa dla wszystkich”

87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 46B

Fundacja ”Edukacyjna szansa dla wszystkich”

- organizacja pożytku publicznego –
Zarząd i Kontakt
Cele Fundacji
Formy działalności
Aktualności
Sprawozdania