O Fundacji

Zarząd Fundacji składa gorące wyrazy podziękowania ofiarodawcom 1% podatku za rok 2016. W szczególności ogromne podziękowania dla ofiarodawców, którzy swój 1% przekazali poprzez następujące Urzędu Skarbowe: I i II US w Toruniu, US Wąbrzeźno, US Włocławek, US Konin, US Włocławek, US Inowrocław, US Poznań, US Warszawa, US Aleksandrów Kujawski, US Golub-Dobrzyń, US Sierpc oraz innych Urzędów Skarbowych.

Serdeczne wyrazy podziękowania dla darczyńców, którzy imiennie przekazali swój 1%.

Podobnie jak w latach ubiegłych wszystkie środki zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji. Pragniemy podkreślić, że Zarząd nie pobiera wynagrodzenia za pracę w Fundacji. Wszyscy pracujący wykonują swoje zadania w ramach wolontariatu.

Szanowni Państwo Darczyńcy 1% podatku
dla podopiecznych Fundacji „Edukacyjna szansa dla wszystkich”                                                                                                        

Zarząd oraz Rada Fundacji „ Edukacyjna szansa dla wszystkich” składają Państwu gorące  wyrazy  podziękowania za przekazany 1% podatku na rzecz naszej Fundacji. Cała zebrana kwota  zostanie przekazana naszym podopiecznym – kształcącej się młodzieży ze szkół ponad

-gimnazjalnych, którzy borykają się z różnymi trudnościami życia. Środki finansowe – tak jak w  poprzednich latach – zostaną przeznaczone na stypendia socjalne, dofinansowanie dojazdów do szkoły, zdrowotne, naukowe i zakup  niektórych  podręczników i pomocy dydaktycznych. 

Za okazane serce i hojność w imieniu podopiecznych składamy podziękowanie

Nr KRS :  0000 31 2378

"Edukacyjna szansa dla wszystkich”

87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 46B

Fundacja ”Edukacyjna szansa dla wszystkich”

- organizacja pożytku publicznego –


Zgodnie ze Statutem Fundacja podejmuje zadania mające na celu wspomaganie młodzieży w kontynuacji ściezki edukacyjnej na szczeblu ponadgimnazjalnym. Wiadomo, że wykształcenie jest największym kapitałem człowieka.

Nie wszyscy jednak są w stanie sprostać wymaganiom edukacyjnym. Szczególnie dotyczy to młodzieżywłasnie na tym etapie edukacyjnym. Zdarza się, że przeróżne deficyty i kłopoty w sferze intelektualnej, emocjonalnej, zdrowotnej stanowią barierę w drodze do sukcesu edukacyjnego, którym jest uzyskanie zawodu. Musimy zdać sobie sprawę, że ucząca się młodzież, ukierunkowana na zdobycie zawodu oraz pozytywnie nastawiona do aktywności zawodowej to lepsza przyszłość dla całego społeczeństwa w Polsce.  Fundacja ”Edukacyjna szansa dla wszystkich” wspiera swoimi działaniami młodych ludzi z problemami, często z rodzin niezamożnych i małych miasteczek, w drodze do uzyskania zawodu. Oznacza to bezpieczny start w dorosłe życie.

Fundacja jest organizacją w pełni charytatywną. Zarówno Zarząd jak i Rada nie pobierają wynagrodzenia, 95% otrzymanych środków przeznaczana jest na działalność statutową tj. wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i zawodowego młodzieży. W zakresie swojej działalności organizuje zajęcia terapeutyczne - wyrównujące braki edukacyjne oraz udziela stypendia dla młodzieży kształcącej się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. Na stronie internetowej zamieszczone jest sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz merytoryczne.

Pamiętajmy, że świadome, aktywne zawodowo społeczeństwo - zwłaszcza młodzież – to również bezpieczeństwo szeroko rozumiane przez nas wszystkich. 
To lepsze jutro naszego kraju.

Fundacja  "Edukacyjna szansa dla wszystkich"

KRS 0000312378

87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 46 B tel. 56 654 25 36

Podziękowanie za przekazany 1% w roku 2015.

Zwracamy się z wyrzami gorącego podziekowania dla wszytkich darczyńców 1% przekazanego za pośrednictwem Urzędów Skarboywch z:

I i II Urzędu Skarbowego w Toruniu, Wołowie, Włocławku, Ponaniu, Brzeźno, Warszawie Bemowo, Brodnicy,  Inowrocławiu, Grudziądzu, Dąbrowie Górniczej, Zielonej Górze, i inych.
Kwota uzyskana z 1% za rok 2014 wynosi 10.129,90 zł. Jak każdego roku pozyskane środki zostaną przekazane
w całości na działalność statutową - udzielanie stypendiów naukowych, socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych.
Już dzisiaj w imieniu młodzieży, która skorzysta z tych form pomocy Zarząd Fundacji składa serdeczne wyrazy podziekowania.

Zarząd i Kontakt
Cele Fundacji
Formy działalności
Aktualności
Sprawozdania